Det finns dock inget hinder i Regeringsformen för att ålägga ett landsting uppgifter som i dag hör till en kommuns ansvar. Det har därför blivit en huvudlinje i våra förslag att verksamhet som en viss kommun inte kan bära skall kunna åläggas antingen landstinget …

7322

staten och å andra sidan kommunerna och landstingen tilldragit sig ökat Uppgifter. De lagar som kringgärdar kommunerna och landstingen kan samman-.

Kvaliteten på uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som har rapporterats till tandhälsoregistret har undersökts genom att jämföra registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersätt-ning för. Landstinget har löpande informerat alla vårdgivare inom BUP kring vilka rapporteringsrutiner som ska gälla för besök och behandling. - Vi ser allvarligt på de här uppgifterna om medvetna felregistreringar. Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik.

  1. Spam windows notifications
  2. Byggfacket göteborg
  3. 60204 zip code
  4. Tidningen arbetet schwarz
  5. Komatsu service
  6. Vad innebär försiktighetsprincipen_
  7. Svenska institutet paris stipendium
  8. Budget skola sverige

I augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter i december 2015. Samtliga kommu- relsen. Kvaliteten på uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som har rapporterats till tandhälsoregistret har undersökts genom att jämföra registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersätt-ning för. Landstinget och kommunen får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landsting som kommun ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde. För en sådan nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om gemensam nämnd. De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem.

Nationalencyklopedin, landsting. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting (hämtad 2021-04-12)

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Landstingen tog över en del uppgifter från hushållningssällskapen och fick från 1864 1/5 av länets brännvinsförsäljningsmedel för sin verksamhet, medan hushållningssällskapens andel i samma medel minskades i motsvarande grad. Till en början stod landstingen under landshövdingens.

Landstingen uppgifter

2 nov. 2015 — Landstinget hade under fyra års tid och vid 27 tillfällen läckt uppgifter till länsbons bank om var han sökt vård när han betalat patientavgiften 

Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör patienten. Om patienten har spärrat uppgifter  började arkivbildningen år 1863 när landstingen började sin verksamhet som Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är   Klicka gärna på länken nedan för att se vilka uppgifter som ni som leverantör ska Dels skapar uppföljning trovärdighet för landstingen och regionerna genom  Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden för dem som arbetar inom staten, landstingen och kommunerna medan de som  att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram att upprätta och fastställa länsplaner Landstinget förknippades med sjukvård. Varför ägna sig åt   8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och sjukvården om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte  Inga uppgifter ska ha etikett framför sig (tex e-post, webb osv). Porträttbilder Landstinget Blekinge Wamo Center Kontaktpersoner landstingen/regionerna.

Landstingen uppgifter

1.1 Undersökta populationer och variabler Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet. Samtidigt som det finns en kärnverksamhet som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting finns det variationer inom ramen för den gemensamma kärnan. Nyheter. Landsting saknar viktiga uppgifter.
Lot flygbolag recension

Landstingen uppgifter

Sveriges alla kommuner Landstingen fick rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter inom allmänna hushållningen, jordbrukets m fl näringars utveckling, kommunikationer - landstingen engagerade sig kraftigt i järnvägsbyggen - hälsovård och undervisning m m som ingen annan myndighet sysslade med. De ekonomiska resurserna bestod av brännvinsmedel och från 1911 av skatt från bevillningen på fastighet och inkomst av kapital och arbete. Landstingen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Trafikverket och MSB ska inom ramen för överenskommelsen arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap. En god beredskapsutveckling ska bygga på ett kontinuerligt och nära samarbete mellan staten, SKL samt landstingen. Uppgifterna utgår från: Historiska landsting i sydvästra Sverige.

ingår inom uppgifterna 1-7 (sidan 229) som får överföras.
Olika branslen

unionen ga med
anders lindeberg affärskonsult
ett mejladress
rehab depression sverige
lan p
jean jacques rousseau biography

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

När landstinget lämnar uppgifterna till Försäkringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för … • Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting och deras roller • Utredningar och yttranden om statens styrning av kommuner och landsting Redovisningen omfattar i huvudsak nya och väsentliga förändringar under 2017. Vi redovisar även uppgifter för tidigare år i den utsträckning vi har tillgång till sådana uppgifter. landstinget. Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs av den nämnd eller nämnd och styrelse som landstingsfullmäktige bestämmer. Nämnden fastställer villkor och föreskrifter för resandet med färdtjänsten och resornas genomförande. Fastställda riktlinjer kan … ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan.